Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği, 1998 yılında Ankara’da kurulmuştur. Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğüne 06-56-043 kütük numarası ile kayıtlıdır. Derneğimizin amacı ülkemizde ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını önlemeyi temel görev edinen koruyucu ruh sağlığı anlayışını  toplumun her kademesinde yerleştirmek ve yaşama geçirmek; ruhsal bozukluklar ortaya çıktığında mevcut tüm tedavi olanaklarını hastalıktan muzdarip birey için seferber etmek ve tedavi sonrası bireyin sevmek ve üretmek kapsamındaki yetilerini ifade edebilmesi için olabilen en kapsamlı zemini oluşturmaktır. Bu bağlamda dernek aşağıdaki hizmetleri sağlamakla yükümlüdür:

 • Şizofreni hastalarının ve diğer ruhsal hastalıkların tedavisini, rehabilitasyonunu, hasta ve hasta yakınlarının dayanışmasını ve toplumun desteğini sağlamak,
 • Hastaları toplum dışına iten damgalayıcı anlayışlara karşı mücadele etmek, hastaların yasal hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak ve şizofreni ile ilgili bilimsel çalışmalara destek vermek
 • Hasta veya hasta yakını olarak hastalıktan etkilenen bireylerin moralini olabildiğince yüksek düzeye çıkarmak ve bunu devam ettirmek;
 • Hastalığın sebep olduğu işgücü/emek, üretim, zaman ve diğer ekonomik değer kayıplarını en aza indirmek, kişilerde ruhsal, fiziksel ve sosyal iyilik halinin oluşumuna katkı sağlayarak toplumsal fayda oluşturmak;
 • Hastaların hastane ve ev bakımı dışında da sosyal yaşama uyum sağlayabilmeleri ile ailelerin de ortak sorunlar etrafında bir araya gelebilmeleri ve yardımlaşma, paylaşım ve dayanışma için örgütlü davranmayı yönlendirmek ve toplumsal kaynakları harekete geçirmek
 • Hasta ve hasta yakınlarının sorunlarını rahat bir ortamda tartışıp çözümler üretebilmelerini sağlamak, yararlı olacağı düşünülen çeşitli uğraşı, eğlence ve aktiviteler düzenlemek,
 • İlaç ve tedavi, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hakları konusunda bilgilendirmeler yapıp çözümler üretmek, hastaların iş eğitimine destek vermek, sosyal ve mesleki rehabilitasyon konularında çalışmalar yapmak,
 • Tedavi ve rehabilitasyon için gereken tesisleri kurmak; bu amaçla başka kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, geliri amaç doğrultusunda kullanılmak üzere işletmeler kurmak ve buraları sosyal uyumlandırma amacıyla hasta ve hasta yakınları için çalışma merkezleri olarak düzenlemek ve kullanmak,
 • Amacı doğrultusunda her türlü taşınır ve taşınmaz malları iktisap etmek, kiralamak ve bunları tasarruf etmek,
 • Hasta ve hasta yakınlarına sorunları için genel olarak hukuki yardım ve yol göstermelerde bulunmak,
 • Hastalar ve hasta yakınları için barınma ve bakım olanakları sağlamak; hastane, klinik, yurt, pansiyon, kamp, huzurevi, spor tesisleri, lokal ve benzeri tesisler kurabilmek için çalışmalar yapmak,
 • Tıbbi-psikiyatrik buluş ve geliştirmeler için bilimsel çalışmalar yapmak veya bu tür çalışmalara destek vermek ve bu buluş ve gelişmeleri hayata geçirmek için bunların yasal düzenlemelere yansımalarını sağlamak,
 • Bireysel ve giderek toplumsal ruh sağlığı için şizofreni ve diğer ruhsal hastalıkların utanılması ve saklanması gereken hastalıklar olduğu düşüncesini toplum zihninden silerek hastalığın gizli seyir ve varlığına engel olmak için çalışmalar yapmak
 • Toplumun  hastalara karşı anlayışlı, ilgili, duyarlı, şefkatli, sabırlı ve vicdanlı bir tutum edinmesini sağlamak,  hastalık hakkındaki önyargı, damgalama ve yanlış bilgileri yıkmak için uğraş vermek
 • Hastaların manevi ve fiziksel varlıklarının onur kırıcı, aşağılayıcı ve benzeri davranışlara ve insanlık onuruna aykırı durumlara uğramalarını önleyici tedbirler alınması için çalışmalar yapmak ve gerekirse şikayet ve suç duyurularında bulunmak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Prof. Dr. Nuray Karancı vasıtasıyla 2004-2018 yılları arasında alan çalışması dersi kapsamında son sınıf psikoloji öğrencilerini haftanın her günü derneğe gruplar halinde göndererek üyelerle psikososyal eğitimlerde bulunmuşlardır. 2018 yılından bugüne kadar da Ankara’da bulunan devlet, vakıf ve özel üniversitelerinin tıp, psikoloji, PDR, hemşirelik ve sosyal hizmet bölümlerinden öğrenciler dernekte staj yapmaktadır. Sonuç olarak, derneğin ana amacı şizofreni tanısı almış bireyleri ve ailelerini bu hastalık hakkında bilgi sahibi yapmak ve farkındalık yaratmaktır.